Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas »
Piiratud vastutusega ühing (OOO) »
Aktsiaselts (AO) »
Välismaise investeeringuga ettevõte »
Filiaalid ja esindused »
Maksud Venemaal »
Piiratud vastutusega ühing (OOO)

Üldandmed

Praegusel hetkel on OOO laiemalt levinud ja populaarsem ettevõtluse vorm väiksema ja keskmise suurusega firmade jaoks, tänu väiksele põhikapitali nõudele, suhteliselt lihtsale juhtimissüsteemile ja omanike oma varaga vastutamise puudumisele.

 

Vastavalt VF Tsiviilkoodeksile ja Föderaalseadusele „Piiratud vastutusega Ühingutest” asutatakse OOO ühe või mitme isiku poolt, mille põhikapital on asutamisdokumentide alusel osadeks jaotatud. Osanikud ei vastuta firma kohustuste eest ja kannavad vastutust ühingu poolt tekitatud kahju eest ainult oma sissemaksete ulatuses.

 

Asutajad (osanikud)

OOO asutajateks (osanikeks) võivad olla juriidilised isikud ja VF kodanikud, välismaalastest füüsilised isikud ja juriidilised isikud. Ühingu võib asutada ka üks asutaja, kuid ühingut ei või omada teine ühing (OOO, AO), millel on ainult üks omanik.

 

OOO osanike arv ei tohi olla üle viiekümne. Kui see piir ületatakse, tuleb ühe aasta jooksul moodustada avatud aktsiaselts või tootmiskooperatiiv.

 

Asutajate (osanike) õigused:

osanikel on õigus osaleda OOO juhtimises, saada informatsiooni firma tegevuse kohta ja tutvuda raamatupidamise dokumentidega, võtta osa kasumi jaotamisest, müüa või mõnel muul viisil võõrandada oma osa põhikapitalist, aga samuti igal ajal ühingust välja astuda sõltumata teiste osanike nõusolekust, saada peale ühingu likvideerimist osa selle varast, mis jääb järele peale kreeditoridega arveldamist.

 

Üheks OOO eristatavamaks küljeks ongi just see, et osanik võib ühingust igal ajal välja astuda sõltumata teiste osanike nõusolekust. Tema osa läheb firmale üle koheselt peale väljaastumise avalduse esitamist.

 

Osanikud on kohustatud tegema sissemakseid suuruses, korras, koosseisus ja tähtajal, mis on ette nähtud seadustega ja OOO asutamisdokumentidega, samuti on nad kohustatud saladuses hoidma ühingu tegevusega seotud konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Registreerimise kord

 

1.       Nõuded ärinimele

·          juriidilise isiku nimi ei tohi olla eksitav;

·          ärinimi ei tohi olla samasugune või sarnane juba olemasoleva ettevõtte nimega;

·          ei ole lubatud kasutada välismaiste firmade ärinimede abreviatuure, mis tegelikkuses siiski vastavad firma õiguslikule vormile vene keeles;

·          kasutades ärinimes sõnu „Venemaa”, „Föderaalne”, „Sankt-Peterburg” jne ning nendest sõnadest tulenevaid teisi sõnu või lühendeid, on vajalik vastavate riiklike organite luba;

·          ettevõte võib omada peale täispika või lühendatud nimetuse vene keeles ka nime ükskõik millises muus keeles, mis peab olema väljendatud asutamisdokumentides.

 

 

2.       Ühingu juriidiline aadress või asukoht

·          peale asukoha peab asutamisdokumentides olema näidatud ka postiaadress ja asutamisdokumentide hoidmise koha aadress. Postiaadressiks ja dokumentide hoidmise koha aadressiks võib olla elukoha aadress kus elab osanik või juriidilise isiku juht.

 

3.       Põhikapital

·          OOO minimaalne põhikapitali suurus – 10 000 rubla;

·          koosneb osanike sissemaksetest. Sissemaksed võivad olla rahalised, varalised, mittevaralised õigused, millel on rahaline väärtus. Sissemaksete liigid peavad olema määratud asutamisdokumentides;

·          riikliku registreerimise hetkeks peab olema ühingusse sisse makstud vähemalt 50% põhikapitalist, ülejäänud 50% tuleb maksta aasta jooksul peale registreerimist;

·          kui põhikapitali sissemakse on rahaline, on vaja pangas avada arveldusarve ja kanda sellele vastav summa raha. Pank annab sellekohase kinnituse, mis tuleb viia registreerimisorganisse.

·          kui põhikapitali sissemakse tehakse mitterahalise sissemaksena on vaja kindlaks määrata selle vara rahaline väärtus ja on vaja allkirjastada vara üleandmise-vastuvõtmise akt.

 

4.       Asutamisdokumentide ettevalmistamine

·          asutamisdokumentideks on põhikiri ja asutamisleping (juhul, kui asutajaid on rohkem kui üks). Kui asutajaid on üks, siis asendatakse asutamisleping asutamisotsusega;

·          asutamisdokumentide hoiustamise kohustus tuleneb VF seadusest „Piiratud vastutusega Ühingutest”.

 

5.       Ühingu riiklik registreerimine

Vajalikud dokumendid:

·          põhikiri;

·          asutamisleping;

·          ühingu asutamise protokoll (otsus);

·          postiaadressi asukoht;

·          põhikapitali sissemakset, 50% ulatuses, tõendav dokument (pangatõend või vara hindamise akt);

·          asutajate dokumendid:

o         füüsiline isik:

§          passi koopia;

o         juriidiline isik:

§          notariaalselt kinnitatud ärakiri riiklikust registreeringust;

§          notariaalselt kinnitatud ärakiri maksukohustuslaseks registreerimisest;

§          ärakiri asutaja – juriidilise isiku – kompetentse organi otsusest uue ühingu asutajate (osanike) ringi astumiseks;

§          ainuosaniku puhul – notariaalselt tõestatud koopiad asutamisdokumentidest;

·          juhataja passi koopia;

·          kviitung registreerimistasu maksmise kohta;

·          kviitung riigilõivu tasumise kohta;

·          avaldaja volikiri (koos passi koopiaga) või teenuse osutamise leping koos volikirjaga.

 

6.       Koodide andmine

Igasuguse juriidilise isiku identifitseerimiseks antakse VF Riikliku Statistika Komitee (RSK) poolt koodid. RSK poolt antavad koodid:

·          ОКПО(ülevenemaaline ettevõtete ja organisatsioonide klassifikaator) – konkreetne ЕГРПО (ettevõtete ja organisatsioonide riiklik register) kood;

·          ОКОГУ(ülevenemaaline riigi võimu- ja juhtimisorganite klassifikaator) – juhtimisorganile alluvuse kood;

·          OKATO (ülevenemaaline klassifikaator objektide administratiiv-territoriaalseks jagamiseks) – asukoha kood;

·          ОКОНХ (ülevenemaaline rahvamajandusharu klassifikaator) – tegevusala kood;

·          ОКСФ (ülevenemaaline omandivormi klassifikaator) – omandivormi kood;

·          ОКОПФ (ülevenemaaline organisatsiooniõiguslike vormide klassifikaator) -  organisatsiooniõiguslike vormide kood.

 

7.       Maksukohustuslaseks registreerimine

Ettevõte on kohustatud end registreerima maksuinspektsioonis maksukohustuslaseks.

 

8.       Mitte-eelarvelistes fondides arvele võtmine

Iga ettevõte on kohustatud registreerima end sotsiaalmaksu maksjana riiklikes mitte-eelarvelistes fondides: VF Pensionifond, VF Kohustusliku ravikindlustuse fond ja VF Sotsiaalkindlustuse fond. Sotsiaalkindlustuse fondi peab ettevõte registreerimis-dokumendid esitama 10-ne päeva jooksul peale firma registreerimist. Vastasel juhul määratakse ettevõttel trahv.

 

9.       Arveldusarve avamine pangas

Vastavalt asutamiskorrale on äriühingul õigus avada pangaarveid Vene Föderatsiooni territooriumil. 10-ne päeva jooksul peale arve avamist on kohustus teavitada sellest maksuinspektsiooni. Vastasel juhul on õigus, kooskõlas maksuseadusega, nõuda ettevõttelt trahvi.

 

Firma registreerimise aeg

7-10 päeva.

 

 

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse